ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

 • วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรต้นแบบที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ด้วยครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

  พันธกิจ
  1. ส่งเสริมกระบวนการ EI ให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนเด็กพิการอย่างมืออาชีพ
  3. สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมและกระบวนการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละประเภท
  4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการกระจายสื่อ เทคโนโลยี่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการช่วงเชื่อมต่อให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดระยอง
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดระยอง
  8. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากับอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดระยอง
  9. พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
  10. สนองนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาจากต้นสังกัด สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  เป้าประสงค์
  1. ใช้กระบวนการ EI อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
  2. ครูได้รับการพัฒนาทักษะในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างรอบด้าน
  3. ครูได้รับการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับผู้รับบริการ
  4. ผู้รับบริการได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตรงกับความพิการ และทั่วถึง
  5. ผู้พิการได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
  6. ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้รับบริการภายในจังหวัดระยอง ครอบคลุม และมีความเป็นปัจจุบัน
  7. ครูประจำห้องเรียนรวม มีครบ เพื่อการจัดการเรียนในโรงเรียนเรียนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
  9. นำนโยบายจากต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 • อัตลักษณ์
  พัฒนาการดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือตนเองได้

  เอกลักษณ์
  บรรยากาศน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ชุมชนพรั่งพร้อม

 • 1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
  2. พัฒนาและฝึกอบรม ผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร ที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
  4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ
  5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
  6. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ
  7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
  8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ทำเนียบบุคลากร


นายมานะ ภูมิธิ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง


นางสุธาทิพย์ เย็นจัตุรัส
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

หน่วยบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง มีหน่วยบริการประจำอำเภอ ทั้งหมด 7 อำเภอ ได้แก่ หน่วยบริการบ้านฉาง หน่วยบริการบ้านค่าย หน่วยบริการปลวกแดง หน่วยบริการนิคมพัฒนา หน่วยบริการแกลง หน่วยบริการเขาชะเมา หน่วยบริการวังจันทร์ ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองสนม และศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลระยอง

หน่วยบริการบ้านฉาง

หน่วยบริการบ้านค่าย

หน่วยบริการปลวกแดง

หน่วยบริการนิคมพัฒนา

หน่วยบริการแกลง

หน่วยบริการเขาชะเมา

หน่วยบริการวังจันทร์

ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองสนม

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาลระยอง

ดาวน์โหลด

IEP Online

ติดต่อ

ที่ตั้ง :

23/2 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทร :

038-022701

แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

23/2 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000