ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดระยอง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบบุคลากร

ข้าราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง


นางนันทิชา โสมนาม
ครู คศ.3

นางสุดารักษ์ ยมจินดา
ครู คศ.2

นายกิตติภพ ตุ่ยไธสง
ครู คศ.1

นางสาววาทินี ป่าจันทร์
ครู คศ.1


นางสาวศุภรัฏฐ์ รอดวิลัย
ครู คศ.1

นางอัญชลี ใจจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียง
ครู คศ.1

นายชูสง่า ปันพรม
ครู คศ.1


นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาคำ
ครู คศ.1

นางสาวอรสา ภูมิธิ
ครู คศ.1

นายฐิติรัตน์ อินทรประสิทธิ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา เบาะแฉะ
ครู คศ.1


นางสาวกฤตินันท์ แซ่จ๋าว
ครู คศ.1

นาวสาวพรรณพชญพร พากเพียร
ครู คศ.1

นางสาวขวัญรัตน์ ยศบุญ
ครู คศ.1

นางสาวไพบูลย์ นิยมคุณ
ครู คศ.1


นางสาวพิไลพร กุลสุทธิไชย
ครู คศ.1

นายพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์
ครู คศ.1

นางนิศารัตน์ นภาเพชร
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชรินทร์นา ภูภักดี
ครู คศ.1


นางสาวปิยะนารถ นาสีแสน
ครู คศ.1

นางสาวน้ำฝน พรวิจิตร
ครูผู้ช่วย

นายชาญณรงค์ คุ้มทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก
ออมทรัพย์ทวี
ครูผู้ช่วย


นางสาวจีราวรรณ ทะชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววลัยพร ภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกฤตา ถึงสุขติ
ครูผู้ช่วย

นายจักรกริศน์ แสนใจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวพิชญา ว.ศิริ
ครูผู้ช่วยพนักงานราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง


นายโชคชัย วงศ์อินตา

นายกฤษฏา ขึ้นกันกง

นายปริญญา เงินจัตุรัส

นายศุภรักษ์ บุตรภักดี


นางสาวชิดชนก ใจคุ้มเก่า

นางสาวปนัดดา ชัยแสงครูอัตราจ้าง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง


นางนางน้อย ศรีสุวรรณ์

นายณัฐวุฒิ บุตราช

นางสาวจีรนันท์ โชคนัก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง


นางจริยา รอดทอง

นางพรไพลิน ศรีจันทร์ตา

นางสาวธนัญญา กะนีจิตร

นางสาวอร บำเพ็ญ


นางกัลญา วอนเมือง

นางสาวกนกวรรณ โพธิปัทมะ

นางสาวแสงฤทัย มุกบำรุง

นางสาวอุสา บุรุษวยากรณ์


นางสาวกรวรรณ เผือกนรินทร์

นางสาวยุภาพร ถนอมจิตร

นางสาวภัทรวดี ธนะอุดมโชค

นางสาวพรินทร ศรีจันทร์


นางสาวสายฝน ดีระสา

นางสาวศิริมา แก่นภักดี

นางสาวคนัสนันท์ วิริยะพงษ์

นางสาวรัตนา ห้วยชะนาง


นางสาวรัชนีกร คุณคำจัน

นางสาวปวิตรา ไกรจันทร์

นางสาวรัตนพร ประทุมธานีผู้ปฏิบัติงานในราชการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง


นางวนิดา ภูเนานิล

นายคำรณ รุ่งระจิตร

นางสาวจิราลักษณ์ มุงเมือง

นางยุพา แสนมหา


นางคำแปลง กองสิงห์