ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ


ข่าวประจำเดือนปี 2561
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2559
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฏาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2558
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
รวมข่าวประจำเดือนทั้งหมด

 ประกาศประกาดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

ประกาศปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

จำนวนรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง เรื่องการับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ปีการศึกษา 2561

แบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในการสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 2

คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม

แผนการปฏิบัติการประจำปี2557 คป.01
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58 คป.02
รายงานประจำปี 2557 คป.04
รหัสเข้าโปรแกรม IEP Online โรงเรียน คป.05
วิธีติดตั้งโปรแกรม IEP Online และการใช้โปรแกรม คป.10
:วารสารสิ่ง อำนวยความสะดวก คป.13
  คป.14
  คป.16
  คป.17
  แบบคำร้องขอยกเลิก-เปลี่ยนแปลงคูปอง
  แบบฟอร์มตอบรับการจ่ายคูปอง
  แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษา (IEP)
  แบบฟอร์มส่ง (IEP)
แบบฟอร์ม แบบคัดกลอง
 
โปรแกรม IEP Online

ขั้นตอนวิธีการติดตั้งและเข้าใช้งานโปรแกรม IEP Online

ตรวจรายการสื่อ บัญชี ข ที่ไม่สามารถจำหน่วยหรือมีลิขสิทธิ์

สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
  คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
  คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติการประจำปี2557
รายงานประจำปี 2557
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิ
ผลเพื่อการ เรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล สังกัดสานักบริหารการศึกษาพิเศษ”
ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ระดับชั้นปีที่ 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559