ที่
เรื่อง
ผู้วิจัย
1

ผลของการใช้การชี้แนะร่วมกับการเสริมแรงเพื่อลดพฤติกรรม
ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อทางสติปัญญา

นางคณิศร เมืองแสน
2
นางนภัส ทอมุด
3
นางนันทิชา โสมนาม
4

การศึกษาความสามารถในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กกลุ่มดาวซินโดรม

นางแสงอรุณบุญโญอุปถัมถ์
5

การพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กโดยใช้กิจกรรมระบายสีสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

น.ส.ภรัณ์รัชต์ บุญมาก
6
น.ส.รักชนก สุดมุข
7
ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวน 1-5 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
นายเลิศชัย แก้วภักดี
8
น.ส.วาสนา ไกรสมุทร
9
น.ส.ศุภณัฏฐ์ รอดวิลัย
10
ผลขอการใช้ชุดฝึกทักษะสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-10
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
น.ส.ไพบูลย์ นิยมคุณ
11
นางวิลาสินี เจียงกุญจร
12
น.ส.พัดชา ศรีไพร
13
น.ส.ลัดดาวัลย์ วิชาคำ
14
นายพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์
15
ผลการใช้โปรแกรมฝึกทางกิจกรรมบำบัด เพื่อลดภาวะน้ำลายไหลของเด็ก
สมองพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
นางวิลาสินี เอี้ยงกุญชร
16
ผลการพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทยสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้เทคนิคการสอนระ
บบกล่องงาน
นางสาววาทินี ป่าจันทร์
17
ผลของกิจกรรมเด้นประกอบเพลงที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ
เด็กดาวน์ซินโด
รม
นางสาววาสนา ไกรสมุทร
18 น.ส.พิไลพร กุลสุทธิไชย