September61

ผอ มานะ ภูมิธิ และ ครูนภัส ทอมุด เข้าร่วมการประชุมเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมืนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา