นายมานะ ภูมิธิ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

นางสุธาทิพย์ เย็นจัตุรัช
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
นางสุดารักษ์ ยมจินดา
ครู คศ.2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา เบาะแฉะ ครู คศ.1 นางสาวขวัญรัตน์ ยศบุญ
ครูผู้ช่วย
นายปริญญา เงินจัตุรัส
พนักงานราชการ
นางสาวภัทรวดี ธนะอุดมโชค
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวศิริรัตน์ รอดทุกข์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   

นางสาวสายฝน ดีระสา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

: