กลุ่มบริหารงานวิชาการ

: เอกสารและโปรแกรม IEP Online ดาวห์โหลด การคัดกรองทางการศึกษาพิเศษ และการจัดทำแผนการเรียนรู้ฯ

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเขตพื้นที่

ข้อมูลคนพิการจังหวัดระยอง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

จำนวบุคลากรที่ไปอบรมทั้งหมด

กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

ข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลสารสนเทศพัสดุครุภัณฑ์

จำนวบุคลากรที่ไปอบรมทั้งหมด

แผนปฏิบัติการประจำปี 2557

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 55-58

รายงานประจำปี 2557

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลสารสนเทศหนังสือเข้าออก

ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร