ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ


ข่าวประจำเดือนปี 2561
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2559
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฏาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2558
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
รวมข่าวประจำเดือนทั้งหมด

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง (หน่วยบริการบ้านค่าย)

ประกาศประกาดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2แผนการปฏิบัติการประจำปี2557 คป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดว
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58 คป.02 ทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปอง
รายงานประจำปี 2557 คป.03แบบคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลง รายคูปอง
รหัสเข้าโปรแกรม IEP Online โรงเรียน คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษา
ว่าเป็นคนพิการ

วิธีติดตั้งโปรแกรม IEP Online และการใช้โปรแกรม 1.1

คป.05 แบบเสนอขอการรับรองและผลการ
พิจารณารับรองหน่วยบริการและผู้ให้บริการ

:วารสารสิ่ง อำนวยความสะดวก คป.06 ทะเบียนหน่วยบริการและผู้ให้บริการ
:วิธีติดตั้งโปรแกรม IEP Online 1.61 NEW คป.07 แบบรายงานความต้องการ

:การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

คป.08 บัญชีชะลอการขอสื่ออำนวยความ
สะดวก
:ตัวอย่างการเขียนหลังคูปอง ขอสือ B /CS04/ CS0101 คป.09 บัญชียกเลิกการขอสื่ออำนวยความ
สะดวก
คป.10 ใบสมัคร เพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฏ
กระทรวง

คป.11 รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฏ
กระทรวง
คป.12 หนังสือมอบอำนาจ
คป.13 ใบสมัคร เพื่อเป็นผู้ให้บริการตาม
กฏกระทรวง

คป.14 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับ
ผู้ให้บริการ

  คป.15 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับ
หน่วยบริการที่ไม่เป็นส่วนราชการ

 

คป.16 ขอรับเงินการให้บริการสำหรับหน่วย
บริการที่เป็นส่วนราชการ

  คป.17 สรุปบัญชีการให้บริการของสถาน
ศึกษา
  คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน
  แบบฟอร์มตอบรับการจ่ายคูปอง
  แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษา (IEP)
  แบบฟอร์มส่ง (IEP)
  แบบฟอร์ม แบบคัดกลอง
 
โปรแกรม IEP Online

ขั้นตอนวิธีการติดตั้งและเข้าใช้งานโปรแกรม IEP Online

ตรวจรายการสื่อ บัญชี ข ที่ไม่สามารถจำหน่วยหรือมีลิขสิทธิ์

สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561
เผยแพร่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
แผนการปฏิบัติการประจำปี2557
รายงานประจำปี 2557
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ระดับชั้นปีที่ 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ระดับชั้นปีที่ 10-12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559