ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ 

 

คู่มือมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา พ.ศ.2556
คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
คู่มืออนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 

วิธีติดตั้งโปรแกรม IEP Online และการใช้โปรแกรม คป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดว
คป.02 ทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปอง
:ตัวอย่างการเขียนหลังคูปอง ขอสือ B /CS04/ CS0101 คป.03แบบคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลง รายคูปอง
คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษา
ว่าเป็นคนพิการ

คป.05 แบบเสนอขอการรับรองและผลการ
พิจารณารับรองหน่วยบริการและผู้ให้บริการ

คป.06 ทะเบียนหน่วยบริการและผู้ให้บริการ
คป.07 แบบรายงานความต้องการ
คป.08 บัญชีชะลอการขอสื่ออำนวยความ
สะดวก
คป.09 บัญชียกเลิกการขอสื่ออำนวยความ
สะดวก
คป.10 ใบสมัคร เพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฏ
กระทรวง

คป.11 รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฏ
กระทรวง
  คป.12 หนังสือมอบอำนาจ
  คป.13 ใบสมัคร เพื่อเป็นผู้ให้บริการตาม
กฏกระทรวง

คป.14 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับ
ผู้ให้บริการ

  คป.15 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับ
หน่วยบริการที่ไม่เป็นส่วนราชการ

 

คป.16 ขอรับเงินการให้บริการสำหรับหน่วย
บริการที่เป็นส่วนราชการ

  คป.17 สรุปบัญชีการให้บริการของสถาน
ศึกษา
  คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน
  แบบฟอร์มตอบรับการจ่ายคูปอง
  แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษา (IEP)
  แบบฟอร์มส่ง (IEP)
  แบบฟอร์ม แบบคัดกลอง
โปรแกรม IEP Online

ขั้นตอนวิธีการติดตั้งและเข้าใช้งานโปรแกรม IEP Online

ตรวจรายการสื่อ บัญชี ข ที่ไม่สามารถจำหน่วยหรือมีลิขสิทธิ์

สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561
เผยแพร่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
แผนการปฏิบัติการประจำปี2557
รายงานประจำปี 2557
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 55-58
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔