พ.ศ.๒๕๔๓–๒๕๔๕ นายสมพงศ์พรหมช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ศึกษาพิเศษระยอง รักษาการ หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔ นายถาวร คามุงคล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

พ.ศ.๒๕๕๗ นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

พ.ศ.๒๕๕๘ นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คนปัจจุบัน.