นายมานะ ภูมิธิ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

นางสุธาทิพย์ เย็นจัตุรัช
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
นางวิลาสินี เอี้ยงกุญชร
ครู คศ.1

นางสาวกฤตินันท์ แซ่จ๋าว
ครู คศ.1
นายฐิติรัตน์ อินทรประสิทธิ์
ครู คศ.1
นายนรศิษฐ์ ฉิมสุด
ครูผู้ช่วย
นางสาวไพบูลย์ นิยมคุณ
ครูผู้ช่วย
นายณัฐวุฒิ บุตราช
ครูอัตราจ้าง
นางพรไพลิน ศรีจันทร์ตา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางยุพา แสนมหา
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
นายคำรณ รุ่งระจิตร
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
 
นางคำแปลง กองสิงห์
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
  นายวรัฐชัย ไทยธานี
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
: แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
: ประกาศค่าเป้าหมาย
: ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง เรื่องการับสมัครขอรับทุน
การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561
: แบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก
: ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในการสมัครขอรับทุน
การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561
: ข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561