นายมานะ ภูมิธิ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

นางสุธาทิพย์ เย็นจัตุรัช
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

นางนันทิชา โสมนาม
ครู คศ.2
นาวสาวพรรณพชญพร พากเพียร
ครู คศ.1
นางสาวณภัทร วงศ์สมบัติ
ครู ผู้ช่วย
นางสาวพิไลพรกุลสุทธิไชย
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยะนารถนาสีแสน
ครูผู้ช่วย
นายโชคชัย วงศ์อินตา
พนักงานราชการ
   
  นางสาวธนัญญา กะนีจิตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

: งบการเงินเดือน เมษายน 2560
: งบการเงินเดือน พฤษภาคม 2560
: งบการเงินเดือน มิถุนายน 2560