นายมานะ ภูมิธิ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

นางสุธาทิพย์ เย็นจัตุรัช
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
นางสาววาทินี ป่าจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายชูสง่า ปันพรม
ครู คศ.1
นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาคำ
ครู คศ.1

นางสาวอรสา ภูมิธิ
ครู คศ.1
นางอัญชลี ใจจันทร์
ครู คศ.1
นางนิศารัตน์ นภาเพชร
ครูผู้ช่วย
นายพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน พรวิจิตร
ครูผู้ช่วย
นายกฤษฏา ขึ้นกันกง
พนักงานราชการ
นางสาวปนัดดา ชัยแสน
พนักงานราชการ
นายศุภรักษ์ บุตรภักด
พนักงานราชการ
นางสาวเกษรินทร์ ชาลี
ครูอัตราจ้าง
นางนางน้อย ศรีสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกนกวรรณ โพธิปัทมะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวคนัสนันท์ วิริยะพงษ์
พิเลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางวนิดา ภูเนานิล
พิเลี้ยงเด็กพิการ
 
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561
เผยแพร่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย

 

:วิธีติดตั้งโปรแกรม IEP Online และการใช้โปรแกรม 1.61.3
:ตัวอย่างการเขียนคูปอง (ขอสือ B /CS04/ CS0101)
:แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 
 
 

คป.16 ขอรับเงินการให้บริการสำหรับหน่วย
บริการที่เป็นส่วนราชการ

 
 
 
 
 
 
โปรแกรม IEP Online

รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรียนรู้ช้าและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(LD) เล่ม ที่ 1
รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรียนรู้ช้าและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(LD) เล่ม ที่ 2
รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรียนรู้ช้าและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(LD) เล่ม ที่ 3(เล่มนี้ให้โรงเรียนหาซื้อได้ตามร้านค้า)
รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรียนรู้ช้าและเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) เล่ม ที่ 4
คู่มือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน(สช.)