วิสัยทัศน์ (Vision) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(EI)และเตรียมความพร้อมมีการพัฒนา
เต็มศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข