พันธกิจ(Mission) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อมสาหรับคนพิการ เพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
3. ส่งเสริมสนับสนุน สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการทุกสังกัด
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคนพิการ ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. พัฒนาระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศของคนพิการในระดับจังหวัด