นายมานะ ภูมิธิ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

นางสุธาทิพย์ เย็นจัตุรัส
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
นางนันทิชา โสมนาม
ครู คศ.2
นางสุดารักษ์ ยมจินดา
ครู คศ.2
นางสาววาทินี ป่าจันทร์
ครู คศ.1
นายกิตติภพ ตุ่ยไธสง
ครู คศ.1
นางสาวศุภรัฏฐ์ รอดวิลัย
ครู คศ.1

นายนรศิษฐ์ ฉิมสุด
ครู คศ.1

นางสาวณภัทร วงศ์สมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวกฤตวิษา แว่วเสียง
ครู คศ.1
นายชูสง่า ปันพรม
ครู คศ.1

นางสาวกฤตินันท์ แซ่จ๋าว
ครู คศ.1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา เบาะแฉะ ครู คศ.1 นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาคำ
ครู คศ.1

นางสาวอรสา ภูมิธิ
ครู คศ.1
นายฐิติรัตน์ อินทรประสิทธิ์
ครู คศ.1
นาวสาวพรรณพชญพร พากเพียร ครู คศ.1
นางอัญชลี ใจจันทร์
ครู คศ.1
นางสาวขวัญรัตน์ ยศบุญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวไพบูลย์ นิยมคุณ
ครูผู้ช่วย
นายพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิไลพรกุลสุทธิไชย
ครูผู้ช่วย
นางนิศารัตน์ นภาเพชร
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยะนารถนาสีแสน
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชรินทร์นา ภูภักดี
ครูผู้ช่วย
นายชาญณรงค์ คุ้มทรัพย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวน้ำฝน พรวิจิตร
ครูผู้ช่วย
.นางสาวพิมพ์ชนก
ออมทรัพย์ทวี
ครูผู้ช่วย
นางสาวจีราวรรณ ทะชัย
ครูผู้ช่วย
นายโชคชัย วงศ์อินตา นายกฤษฏา ขึ้นกันกง นายปริญญา เงินจัตุรัส
นางสาวชิดชนก ใจคุ้มเก่า นายศุภรักษ์ บุตรภักด นางสาวปนัดดา ชัยแสน
นางนางน้อย ศรีสุวรรณ์ นางสาวเกษรินทร์ ชาลี นายณัฐวุฒิ บุตราช

นางสาวสุรีย์พร โสภาปุ๊ด
นางจริยา รอดทอง นางสาวภัทรวดี ธนะอุดมโชค นางสาวชนัดดา นะมะวัณธนะ
นางสาวกนกวรรณ โพธิปัทมะ นางพรไพลิน ศรีจันทร์ตา นางกัลญา วอนเมือง
นางสาวธนัญญา กะนีจิตร นางสาวแสงฤทัย มุกบำรุง นายสาโรจน์ มุกบำรุง
นางสาวอร บำเพ็ญ นางสาวพริทร ศรีจันทร์ นางสาวอัจฉรา ปานทองดี
นางสาวคนัสนันท์ วิริยะพงษ์ นายวรัฐชัย ไทยธานี นางสาวธิติยาพร แทนทด
นางสาวปิยนุช อ่อนแก้ว นางสาวสายฝน ดีระสา นางสาวศิริรัตน์ รอดทุกข์
น.ส.ธนกัณฑ์กรพงศ์นัยรัตน์ นางสาวนิตยา ควรมี นางวนิดา ภูเนานิล
นางยุพา แสนมหา นายคำรณ รุ่งระจิตร นางคำแปลง กองสิงห์
 
  นายธีระยุทธ ช่อระหงษ์