เป้าประสงค์ (Goal Setting) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

1. คนพิการมีการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
2.ครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมให้มีทักษะ
ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการ
3. คนพิการได้รับ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา
5. มีระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของคนพิการ ในระดับจังหวัดอย่างครอบคลุมครบถ้วน