โปรแกรม IEP Online

ขั้นตอนวิธีการติดตั้งและเข้าใช้งานโปรแกรม IEP Online

ตรวจรายการสื่อ บัญชี ข ที่ไม่สามารถจำหน่วยหรือมีลิขสิทธิ์

สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
สื่อสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
คู่มือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน(สช.)
   
   
   
   

:วิธีติดตั้งโปรแกรม IEP Online และการใช้โปรแกรม 1.61.3 คป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดว
คป.02 ทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปอง
:ตัวอย่างการเขียนคูปอง (ขอสือ B /CS04/ CS0101) คป.03แบบคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลง รายคูปอง
:แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษา
ว่าเป็นคนพิการ

คป.05 แบบเสนอขอการรับรองและผลการ
พิจารณารับรองหน่วยบริการและผู้ให้บริการ
คป.06 ทะเบียนหน่วยบริการและผู้ให้บริการ
คป.07 แบบรายงานความต้องการ
คป.08 บัญชีชะลอการขอสื่ออำนวยความ
สะดวก
คป.09 บัญชียกเลิกการขอสื่ออำนวยความ
สะดวก
คป.10 ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฏ
กระทรวง

คป.11 รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฏ
กระทรวง
คป.12 หนังสือมอบอำนาจ
คป.13 ใบสมัคร เพื่อเป็นผู้ให้บริการตาม
กฏกระทรวง

คป.14 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับ
ผู้ให้บริการ

คป.15 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับ
หน่วยบริการที่ไม่เป็นส่วนราชการ

คป.16 ขอรับเงินการให้บริการสำหรับหน่วย
บริการที่เป็นส่วนราชการ

คป.17 สรุปบัญชีการให้บริการของสถาน
ศึกษา
  คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน
  แบบฟอร์มตอบรับการจ่ายคูปอง
  แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษา (IEP)
  แบบฟอร์มส่ง (IEP)
  แบบฟอร์ม แบบคัดกลอง